Алфа БК Универзитет
Часопис
  • вебсајтови
    факултета

Часопис

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

РЕЧ УРЕДНИКА

Поштовани,

Пред Вама је часопис „Менаџмент у спорту“ – научни часопис из области менаџмента у спорту. Издавач часописа је Факултет за менаџмент у спорту Алфа БК Универзитета у Београду. Часопис је веома значајан извор нових научних и стручних информација, обзиром да је једини овакве врсте у региону.У часопису се публикују радови из области менаџмента у спорту, физичког васпитања и спорта и додирних био – медицинских, хуманистичких, друштвених и природних наука, са необјављеним резултатима научних истраживања и новим емпиријским искуствима.

Часопис објављује чланке, полемике, осврте, приказе књига, тематске библиографије, патенте, извештаје и вести о научним и стручним скуповима и сличне документе значајне за област физичког васпитања и спорта.

Редакција часописа предано ради на подизању угледа и нивоа значајности часописа. Часопис излази једном годишње са радовима који се објављују на српском и енглеском језику.

Позивамо све заинтересоване истраживаче у области менаџмента у спорту и из других сродних области повезаних са спортом да својим научним и стручним радовима дају допринос развоју часописа.

Виолета Шиљак, уредник

A WORD FROM THE EDITOR

Dear Sirs,

In front of You is a journal „Management in Sport“ – a scientific journal in the field of management in sport. Publisher is the Faculty of Sport Alfa BK University in Belgrade. The journal is an important source of new scientific and technical information, as the only of its kind in the region.

The journal „Management in sport” publishes papers from the field of management in sport, physical education and sport and related biomedical, humanistic, social and natural sciences with non published results of scientific researches and new empiric experiences.

The Journal publishes articles, polemics, reviews, surveys, thematic bibliographies, patents, reports and news on scientific and professionals meetings as well as similar documents vital for the field of physical education and sport.

The editorial board of the journal is committed to upholding the reputation and the level of significance of the magazine. The journal is published annually with the works to be published in Serbian and English.

We invite all interested researchers in the field of management in sport and other related fields associated with the sport to its scientific and technical projects contribute to the development of the magazine.

Violeta Šiljak, Editor-in-Chief

Violeta Siljak

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор часописа

Архива

Преузимање претходних бројева